Coronița Îndurării Divine

Cum să ne rugăm Coronița Divinei Milostiviri.

Descriere

Devoţiunea constituie ocazia practică de îndeplinire a mesajului Îndurării Divine, pe care Sfânta Faustina l-a transmis lumii. În această devoţiune sunt cuprinse cererile pe care ni le-a adresat Isus: să cunoaştem Îndurarea Divină, să avem încredere în ea, să primim harul ei şi să-l venerăm, să vorbim despre Îndurarea Divină, să dăm de pomană aproapelui, să implorăm Îndurarea Divină pentru lume, pentru noi şi pentru alţii.

Devoţiunea constă în:

  • a mulţumi Îndurării Divine, în faţa imaginii lui Isus Îndurător (reprodus aici);
  • a recita rozarul şi novena Îndurării Divine din Vinerea Mare până la Sărbătoarea Îndurării Divine;
  • a adora Îndurarea Divină cu ocazia sărbătorii care are loc în prima duminică după Paşti, denumită Duminica Albă (Duminica Tomei); este sărbătoare liturgică;
  • rugăciune (facultativă) zilnică la ora 15:00: „O, Inimă Preamilostivă a lui Isus! În amintirea patimilor şi morţii Tale la acesta oră, şi meditând abandonul agoniei Tale, mă unesc cu Tine şi îţi ofer viaţa mea, cerându-Ţi iertare pentru păcatele mele şi pentru cele ale lumii întregi. Amin.”;

„Pictează o imagine a Mea, aşa cum Mă vezi şi scrie sub ea: «Isuse, am încredere în Tine». Doresc ca această imagine să fie venerată mai întâi în capela voastră şi apoi în lumea întreagă. Acelora care vor cinsti această imagine le făgăduiesc că nu vor pieri. Eu le promit izbânda asupra duşmanilor în viaţa aceasta şi mai ales în ceasul morţii. Eu Însumi îi voi apăra ca pe propria Mea onoare.”

„În prima duminică după Paşti, ziua dedicată sărbătorii Mele, preoţii să vorbească sufletelor despre infinita Mea Îndurare şi Imaginea Mea să fie expusă solemn în biserici pentru a fi venerata de credincioşi”.

„Fiica mea, în nesfârşita Mea Iubire şi Îndurare, îţi promit că oricine va celebra în mod solemn sărbătoarea Iubirii Mele îndurătoare, cu o adevărată intenţie de iubire, acela va fi primit în Inima Mea cu o deosebită duioşie. Promit să-i dezvălui secretele Mele, îi voi vorbi în inimă şi-l voi considera confidentul şi prietenul Meu.”

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sunt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele”.

„La ora trei imploră-Mi Îndurarea, în special pentru păcătoşi”

„De fiecare dată când auzi ceasul bătând ora trei, cufundă-te în Îndurarea Mea, venereaz-o şi preamăreşte-o”.

„Vorbeşte lumii despre Îndurarea Mea. Lumea întreagă să înveţe să cunoască nepătrunsa Mea Îndurare. Acesta este un avertisment pentru ultimele timpuri”.

„Omenirea nu va găsi pacea atât timp cât nu se va întoarce la izvorul Îndurării Mele”.

Structura coroniței

1. Se face Semnul Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

2. Pe crucea rozariului se spune Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la cer; şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi; a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci.

Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

3. Pe următoarea boabă mare (albă în imagine) se spune Tatăl nostru

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

4. Pe fiecare din următoarele trei boabe mici (negre în imagine) se spune Bucură-te, Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

5. Se spune Slavă Tatălui

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

6. Urmează cele cinci decade. Pentru fiecare decadă se urmează pașii:
6.1. Pe boaba mare se spune Părinte Veșnic
Părinte Veşnic, Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale întregii lumi.
6.2. Pe fiecare din următoarele zece boabe mici se spune Prin Patima Sa dureroasă
Prin Patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume.

7. În acest moment s-a terminat cea de-a cincea decadă. Se spune Sfinte Dumnezeule

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

8. Se face Semnul Sfintei Cruci

Novena Îndurării Divine

Ziua întâi - Să cerem îndurare pentru lumea întreagă

Preamilostive Isuse, este în firea Ta să ai milă şi iertare faţă de noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în bunătatea Ta nesfârşită. Primeşte-ne pe toţi în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu alunga niciodată pe nimeni de acolo. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl si cu Spiritul Sfânt.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, arunca o privire compătimitoare asupra lumii întregi şi îndeosebi asupra sărmanilor păcătoşi, a căror unica speranţă este Inima preamilostiva a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Prin dureroasa Sa Patimă, fă dovada Îndurării Tale, pentru ca toţi împreună să putem preamări în veşnicie atotputernicia Ta. Amin.

Ziua a doua - Să ne rugăm pentru preoţi si călugări

Preamilostive Isuse, care eşti izvorul oricărui bine, sporeşte harurile în sufletele preoţilor Tăi, a călugărilor şi călugăriţelor, ca ei să îndeplinească cu demnitate si folos faptele de iertare, ca prin cuvânt si exemplu, să conducă pe aproapele lor să dea Tatălui Îndurării, care este în ceruri, mărirea care i se cuvine.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, arunca o privire compătimitoare asupra aleşilor Viei Tale, preoţii şi călugării şi copleşeşte-i cu deplinătatea binecuvântării Tale. Prin sentimentele Inimii Fiului Tău, dăruieşte-le lumină si putere, pentru ca ei să poată călăuzi pe ceilalţi pe drumul mântuirii şi să preamărească cu ei în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

Ziua a treia - Să ne rugăm pentru toţi creştinii credincioşi

Preamilostive Isuse, care dăruieşti din belşug tuturor oamenilor haruri din comoara Îndurării Tale, primeşte pe toţi creştinii credincioşi în lăcaşul Inimii Tale îndurătoare şi nu ne alungă niciodată de acolo. Te rugăm aceasta pentru dragostea de neînchipuit care arde în Inima Ta pentru Tatăl Ceresc.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, arunca o privire compătimitoare asupra sufletelor credincioase moştenire a Fiului Tău; prin meritele Patimii Sale dureroase, dăruieşte-le binecuvântarea Ta si ocroteşte-le veşnic, pentru ca să nu piardă iubirea şi comoara sfintei credinţe, ci împreună cu corul îngerilor şi al sfinţilor să preamărească în veşnicie nemărginita Ta Îndurare. Amin.

Ziua a patra - Să ne rugam pentru păgâni şi necredincioşi

Preamilostive Isuse, care eşti lumina lumii, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele păgânilor şi necredincioşilor care nu Te cunosc încă. Fie ca razele harului Tău să-i lumineze, ca împreună cu noi să poată cânta în veşnicie minunile Îndurării Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, arunca o privire compătimitoare asupra sufletelor păgânilor şi asupra tuturor acelora care nu Te cunosc încă. Şi ele sunt închise în Inima preamilostiva a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Atrage-le la lumina Evangheliei, ca să înţeleagă cât de mare este bucuria de a Te iubi; fa ca şi ele să preamărească în veşnicie dărnicia Îndurării Tale. Amin.

Ziua a cincea - Să ne rugăm pentru cei care greşesc în credinţă

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi şi care nu refuzi lumina acelora care Ţi-o cer, primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele ereticilor, apostaţilor şi a tuturor acelora care greşesc în credinţă. Fie ca lumina Ta să-i atragă la unitatea Bisericii. Nu le retrage sprijinul Tău, ci fă ca şi ei să preamărească mărinimia Îndurării Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, arunca o privire compătimitoare asupra sufletelor ereticilor şi apostaţilor, care persistând cu încăpăţânare în greşelile lor, au risipit darurile Tale şi au abuzat de harurile Tale. Nu privi la răutatea lor, ci la iubirea şi Patima dureroasă a Fiului Tău, care Te ruga cu atâta ardoare "pentru ca toţi sa fie una" (Ioan 17,21).
Fa că ei să regăsească cât mai repede această unitate, ca împreună cu noi să preamărească în veşnicie Îndurarea Ta. Amin.

Ziua a şasea - Să ne rugam pentru copiii şi sufletele blânde

Preamilostive Isuse, care ai spus: "Învăţaţi de la Mine, ca Eu sunt blând şi smerit cu inima" (Matei 11,29), primeşte în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele blânde şi umile, precum şi cele ale copilaşilor. Ele, care farmecă întregul cer, sunt ţinta unei dragoste speciale a Tatălui Ceresc; ele sunt ca un buchet parfumat în faţa tronului divin, unde Dumnezeu se desfată cu parfumul virtuţilor lor. Fa ca ele să locuiască cu statornicie în Inima Ta, cântând fără încetare imnul iubirii ăi al Îndurării lui Dumnezeu.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor smerite şi umile şi asupra celor ale copilaşilor care sunt deosebit de dragi Inimii Fiului Tău. Prin firea lor, ele sunt atât de asemănătoare cu Isus, încât au o putere de neînchipuit înaintea tronului lui Dumnezeu "Tatăl oricărei mângâieri" (2 Cor 1,3). Noi Te rugăm deci, Părinte al Îndurării şi al oricărei bunătăţi, ca prin iubirea pentru aceste suflete în care Ţi-ai găsit plăcerea, să binecuvântezi lumea întreagă, ca toţi oamenii împreună să poată aduce neîncetat mărire Îndurării Tale. Amin.

Ziua a şaptea - Să ne rugăm pentru cei care cinstesc Îndurarea Divină şi răspândesc devoţiunea

Preamilostive Isuse, a cărui Inima este iubire, primeşte în Inima Ta îndurătoare sufletele credincioase care cinstesc şi răspândesc în mod deosebit măreţia Îndurării Tale. Aceste suflete sunt copia vie a Inimii Tale îndurătoare. Înzestrate cu tărie de însuşi Dumnezeu, totdeauna încrezătoare în nepătrunsa Ta Îndurare şi răspunzând la sfânta voinţă a lui Dumnezeu, ele poartă pe umerii lor întreaga omenire, cerând pentru ea, fără încetare Tatălui Ceresc, iertare şi haruri. Fă ca ele să fie statornice până la sfârşit în zelul lor iniţial; în ora morţii nu veni la ele ca Judecător, ci ca Mântuitor Îndurător.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care cinstesc şi preamăresc îndeosebi cea mai mare din însuşirile Tale: nepătrunsa Ta Îndurare. Închise în Inima preamilostivă a Fiului Tău, aceste suflete sunt asemenea unei Evanghelii vii; mâinile lor sunt pline de fapte de îndurare şi sufletele lor, copleşite de bucurie cânta im-nul măririi Tale.
Dumnezeule Îndurător, Te rugăm arată-Ţi faţă de ei milostivirea, după speranţa şi încrederea pe care o au în Tine, pentru ca prin aceasta să se îndeplinească promisiunea Mântuitorului de a şti că El va ocroti în timpul vieţii şi în ora morţii pe oricine care cinsteşte şi răspândeşte misterul Îndurării Tale. Amin.

Ziua a opta - Să ne rugăm pentru sufletele din purgator

Preamilostive Isuse, care ai spus "Fiţi milostivi precum Tatăl vostru milostiv este" (Luca 6,36), primeşte Te rugăm în lăcaşul Inimii Tale preamilostive sufletele din purgator, care-Ţi sunt atât de dragi şi care dau satisfacţie dreptăţii divine. Fă ca şuvoaiele de sânge şi apă izvorâte din Inima Ta să stingă flăcările purgatorului, pentru ca şi acolo să se arate puterea Îndurării Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor care suferă în purgator şi pentru meritele Patimii dureroase a Fiului Tău, precum şi pentru amărăciunea de care a fost cuprinsă în acest moment Inima Sa sfânta, ai milă de cei care sunt acum înaintea dreptăţii Tale.
Te implorăm să nu priveşti aceste suflete decât prin Rănile preaiubitului Tău Fiu, convinşi ca bunătatea şi Îndurarea Ta nu au margini. Amin.

Ziua a noua - Să ne rugăm pentru sufletele indiferente

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi, primeşte în lăcaşul Inimii Tale sufletele indiferente. Fie ca aceste suflete reci, adevărate cadavre, care până atunci Te dezgustau, să se încălzească la focul Iubirii Tale neprihănite. Preamilostive Isuse, foloseşte atotputernicia Îndurării Tale şi atrage-le şi pe ele în centrul Iubirii Tale, pentru ca să se aprindă din nou de zel, ca şi ele să fie în slujba Ta.

Tatăl nostru..., Bucură-Te Marie..., Slavă Tatălui...

Veşnice Părinte, aruncă o privire compătimitoare asupra sufletelor indiferente, care sunt în egală măsura ţinta iubirii Inimii preamilostive a Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos. Dumnezeule al Îndurării si al oricărei mângâieri (2 Cor 1,3), Te implorăm, pentru meritele Patimii dureroase a preaiubitului Tău Fiu şi pentru îngrozitoarea agonie de trei ore pe cruce, fă ca aprinse de iubire, ele să preamărească încă o dată în veşnicie măreţia Îndurării Tale. Amin.

Rugăciuni

Semnul Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la cer; şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi; a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci.

Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

Tatăl nostru

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Bucură-te, Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Părinte Veșnic

Părinte Veşnic, Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale întregii lumi.

Prin Patima Sa dureroasă

Prin Patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume.

Sfinte Dumnezeule

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!