Miercuri, 30 august 2017

Am primit de la o persoana apropiata vizionarei Maria Divinei Milostiviri următorul mesaj : (la final găsiți și mesajul original în limba engleza)

"Lăudat fie Isus!

Nu știu dacă ați primit deja acest mesaj. Mi s-a cerut sa ajut la răspândirea lui. Inițiativa vine de la o persoana suferinda, anonima, însă Isus a acceptat-o (inițiativa) în mod special într-un mesaj privat dat Mariei Divinei Milostiviri cu următoarele instrucțiuni. Cred ca este important pentru toate grupurile Cruciadei de rugăciune. Va rog sa îl traduceți dacă este posibil și sa îl distribuiți oamenilor.

Va rog sa încurajați pe fiecare adept al acestor mesaje sa înceapă aceasta vigilie asa cum a fost ea data unei persoane anonime care a fost inspirata de Duhul Sfânt. Aici sunt cele 6 instrucțiuni pe care ulterior Isus le-a aprobat.

1. Isus dorește sa organizam o vigilie mondiala în care sa recitam toate cele 4 mistere ale Sfântului Rozar, unul după altul, fără întrerupere. Vigilia trebuie sa înceapă la miezul nopții indiferent de fusul orar. Nimeni nu ar trebui sa se simtă obligat sa participe însă cu cat mai multi dintre noi se implica, cu atât mai mare va fi revărsarea Harului. Si cei care se simt slăbiți sau bolnavi ar trebui sa vina și sa se roage atât cat pot, chiar și o singura decada este primita, însă toți trebuie sa vina cu iubire pentru Isus și pentru Doamna noastră, iar nu pentru vreun alt motiv. Daca este cineva care nu se poate ruga sau nu simte ca trebuie sa facă asta, sau chiar dacă se simte obosit în timpul rugăciunii, doar sa stea împreună cu noi și va fi și el întărit.

2. Orice persoana care poate trebuie sa postească cu pâine și apa de la miezul nopții al zilei anterioare vigiliei pana după vigilie (24 ore)

3. Spovada este recomandata cu tărie, în ziua anterioara sau oricând înainte de rugăciune.

4. Toti - și asta e foarte important - trebuie sa: iertam toate greșelile care ni s-au făcut de către oricine, insulte etc. Sa iertam și sa uitam, indiferent cine ne-a ofensat și din ce motiv, și în mod special dacă avem ceva cu cineva care de asemenea este soldat al Rămășitei. Aceasta iertare trebuie sa fie de ambele părți, necondiționată și pe cat posibil trebuie sa fie un contact personal intre persoane care au vreo disputa sau o fosta confruntare sau probleme de acest fel. Poate sa fie scrisoare, vedere, o floare, un gest, salutari printr-o a treia persoana sau orice altceva, însă trebuie sa vina din inima și cu bunătate.

5. Data vigiliei este la alegerea noastră dar trebuie organizata cat mai curând cu putință și sa participe cat mai multi dintre noi. Însa dacă este și o singura persoana este bine și asa.

6. Locul este de asemenea la alegerea noastră, ne putem ruga oriunde dar sunt de dorit biserici și alte locuri consacrate.

Ceea ce contează este credința, iubirea pentru Isus și pentru Mama noastră Cereasca, Mama Mântuirii, precum și puritatea inimii. Miezul nopții este simbolul celei De-a Doua Veniri a lui Isus.

Va rog sa răspândiți mesajul.

Dumnezeu sa va binecuvânteze

Mark"

*****

Praised be Jesus!

I am not sure you have received this already. I was asked to help to get

it out. The initiative comes from one anonymous suffering person but

Jesus has accepted it in a special way in a private Message given to

Maria Divine Mercy with the following instructions. I believe this is

important for all Crusade Prayer groups. Please translate it, if this is

possible for you, and spread to people.

Please encourage every follower of these Messages to begin the vigil as

given by an anonymous person who was inspired by the Holy Spirit. Here

are the 6 instructions which Jesus has subsequently approved.

1. Jesus want us to organize a worldwide vigil where we will pray all

four Mysteries of the Holy Rosary one after another without

interruption. Vigil should start at midnight, regardless of the time

zone. No one should feel obliged to participate but as many of us get

involved, greater will be outpouring of the Grace. Those who feel weak

or sick also should come and pray as much as they can, even one decade

will be received, but all should come with love for Jesus and Our Lady,

not for any other reason. If someone can not pray or feel so, or just

get tired during the prayer let he just sit with us and he will be

strengthened also.

2. Everyone who is able should fast with bread and water from midnight

the day before the vigil till after the vigil (24 hours).

3. Confession is highly recommended the day before or any time before

the prayer.

4. All should, and this is important: forgive any trespasses against him

from anyone, insults etc. Forgive and forget, no matter who offended us

and why, and especially if we have something with anyone who is also

Remnant soldier. This forgiveness must be both sided, unconditional and

if it is possible personal contact must be made by persons who have any

dispute or former strife or so. It could be mail, postcard, flower,

gesture, greetings through another person or anything else but it should

be from the heart and kindly.

5. The date of the vigil is our choice but it should be organized as

soon as possible and as much as possible of us should participate. Even

one person alone is fine.

6. Places are also our choice, we can pray anywhere but churches and

other consecrated places are desirable.

What will count will be faith, love for Jesus and Our Heavenly Mother,

Mother of Salvation, and pureness of heart. Midnight is symbol of the

Jesus Second Coming.

Please spread it.

God bless,

Mark

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/08/29/prayer-vigil-request/