Rozariul Sfintei Fecioare Maria - A4

Cum să ne rugăm Sfântul Rozariu.

Structură

1. Se face Semnul Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

2. Pe crucea rozariului se spune Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la cer; şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi; a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci.

Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

3. Pe următoarea boabă mare (albă în imagine) se spune Tatăl nostru

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

4. Pe fiecare din următoarele trei boabe mici (negre în imagine) se spune Bucură-te, Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

5. Se spune Slavă Tatălui

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

6. Urmează cele cinci mistere. Fiecărei zi a săptămânii îi corespunde un grup de mistere.
Pentru fiecare mister se urmează pașii:

6.1. Se citește textul aferent misterului.
6.2. Pe boaba mare se spune Tatăl nostru
6.3. Pe fiecare din următoarele zece boabe mici se spune Bucură-te, Marie
6.4. Se spune Slavă Tatălui
6.5. Se spune Rugăciunea de la Fatima
O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.
6.6. Se spune O, Marie, zămislită fără de păcat
O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine; și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii Bisericii și pentru toți cei încredințați Ție prin mila lui Dumnezeu. Amin.

7. În acest moment s-a terminat cea de-a cincea decadă. Se spune Bucură-te, Regină

Bucură-te, Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Amin.

8. Se spune Litania lauretană

V.R.
Doamne, miluieşte-ne,Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne,Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, auzi-ne,Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule,miluieşte-ne pe noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule,miluieşte-ne pe noi,
Duhule Sfânt, Dumnezeule,miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu,miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Marie,roagă-te pentru noi!
Sfântă Născătoare de Dumnezeu,roagă-te pentru noi!
Sfântă Fecioară a fecioarelor,roagă-te pentru noi!
Maica lui Cristos,roagă-te pentru noi!
Maica Bisericii,roagă-te pentru noi!
Maica harului dumnezeiesc,roagă-te pentru noi!
Maică nepătată,roagă-te pentru noi!
Maică preacurată,roagă-te pentru noi!
Maică neprihănită,roagă-te pentru noi!
Maică pururea Fecioară,roagă-te pentru noi!
Maică vrednică de iubire,roagă-te pentru noi!
Maică minunată,roagă-te pentru noi!
Maica bunului sfat,roagă-te pentru noi!
Maica Creatorului,roagă-te pentru noi!
Maica Mântuitorului,roagă-te pentru noi!
Fecioară preaînţeleaptă,roagă-te pentru noi!
Fecioară vrednică de cinste,roagă-te pentru noi!
Fecioară vrednică de laudă,roagă-te pentru noi!
Fecioară puternică,roagă-te pentru noi!
Fecioară miloasă,roagă-te pentru noi!
Fecioară credincioasă,roagă-te pentru noi!
Oglinda dreptăţii,roagă-te pentru noi!
Tronul înţelepciunii,roagă-te pentru noi!
Pricina bucuriei noastre,roagă-te pentru noi!
Vas duhovnicesc,roagă-te pentru noi!
Vas vrednic de cinste,roagă-te pentru noi!
Vas vestit de cucernicie,roagă-te pentru noi!
Trandafir tainic,roagă-te pentru noi!
Turnul lui David,roagă-te pentru noi!
Turn de fildeş,roagă-te pentru noi!
Casă de aur,roagă-te pentru noi!
Chivotul legii,roagă-te pentru noi!
Poarta cerului,roagă-te pentru noi!
Steaua dimineţii,roagă-te pentru noi!
Tămăduitoarea bolnavilor,roagă-te pentru noi!
Scăparea păcătoşilor,roagă-te pentru noi!
Mângâietoarea mâhniţilor,roagă-te pentru noi!
Ajutorul creştinilor,roagă-te pentru noi!
Regina îngerilor,roagă-te pentru noi!
Regina patriarhilor,roagă-te pentru noi!
Regina profeţilor,roagă-te pentru noi!
Regina apostolilor,roagă-te pentru noi!
Regina martirilor,roagă-te pentru noi!
Regina mărturisitorilor,roagă-te pentru noi!
Regina fecioarelor,roagă-te pentru noi!
Regina tuturor sfinţilor,roagă-te pentru noi!
Regină zămislită fără de prihană strămoşească,roagă-te pentru noi!
Regină înălţată cu trupul la cer,roagă-te pentru noi!
Regina preasfântului Rozariu,roagă-te pentru noi!
Regina păcii,roagă-te pentru noi!
Regina familiei,roagă-te pentru noi!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,miluieşte-ne pe noi!

9. Se spune Rugăciune încheiere Rozariu

V. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.
R. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Să ne rugăm:
Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul ca cinstind aceste mistere prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

10. Se face Semnul Sfintei Cruci

Misterele

Misterele de bucurie (luni, sâmbătă)

1. Bunavestire

În acest mister, medităm cum arhanghelul Gabriel a vestit sfintei Fecioare Maria că ea va zămisli de la Duhul Sfânt şi va naşte pe Domnul nostru Isus Cristos.

Luca 1:26–38; Matei 1:18

Iar în a șasea lună a fost trimis... citește tot aici

Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvantată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea. am citit

2. Vizita Sfintei Fecioare Maria la Sf. Elisabeta

În acest mister, medităm cum după vestirea arhanghelului Gabriel, sfânta Fecioară Maria s-a dus la verişoara sa Elisabeta şi a rămas trei luni la ea.

Luca 1:39–45

Și în acele zile, sculându-se... citește tot aici

Și în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfant, Și cu glas mare a strigat și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. am citit

3. Nașterea Domnului nostru Isus Cristos

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria, l-a născut pe Domnul nostru Isus Cristos, la Betleem, într-un grajd sărac.

Luca 2:6–12

Dar pe când erau ei acolo, s-au... citește tot aici

Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea sa nască, Și a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Și în ținutul acela erau păstori, stând pe câmp și făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată îngerul Domnului a stătut lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, și ei s-au înfricoșat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Și acesta va fi semnul: Veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. am citit

4. Prezentarea lui Isus în Templu

În acest mister, medităm cum la patruzeci de zile după naşterea lui Isus, preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif l-au dus în templu şi l-au oferit lui Dumnezeu.

Luca 2:25–32

Și iată era un om în Ierusalim... citește tot aici

Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu; si când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Tău Israel. am citit

5. Găsirea lui Isus în Templu

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif, pierzând pe Fiul lor în vârstă de doisprezece ani, căutându-l trei zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, pe care îi asculta şi-i întreba.

Luca 2:41–50

Și părinții Lui, în fiecare an... citește tot aici

Și părinții Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paștilor, la Ierusalim. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbatorii. Și sfârșindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții Lui nu știau. Și socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude și printre cunoscuți. Și, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutandu-L. Iar după trei zile L-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care Îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile Lui. Și văzându-L, rămaseră uimiți, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl Tău și eu Te-am căutat îngrijorați. Și El a zis către ei: De ce era să Mă căutați? Oare, nu stiați că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. am citit

Misterele de durere (marți, vineri)

1. Agonia lui Isus în grădina Getsemani

În acest mister, medităm cum Isus Cristos, rugându-se în Grădina Măslinilor, a transpirat sânge.

Matei 26:36–46; Luca 22:39–46

Atunci Isus a mers împreună cu... citește tot aici

Atunci Isus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani și a zis ucenicilor: Ședeti aici, până ce Mă voi duce acolo și Mă voi ruga. Și luând cu Sine pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a început a Se întrista și a Se mâhni. Atunci le-a zis: Întristat este sufletul Meu până la moarte. Ramâneți aici și privegheați împreună cu Mine. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, rugându-Se și zicând: Părintele Meu, de este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești. Și a venit la ucenici și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: Așa, n-ați putut un ceas să privegheați cu Mine! Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Iarăși ducându-se, a doua oară, s-a rugat, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta. Și venind iarăși, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i, S-a dus iarăși și a treia oară, S-a rugat, același cuvânt zicând. Atunci a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și vă odihniți! Iată s-a apropiat ceasul și Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce M-a vândut. am citit

2. Biciuirea lui Isus

În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost biciuit groaznic în casa lui Pilat.

Matei 27:24-26; Mar 15:6–15; Ioan 19:1

Și văzând Pilat că nimic nu... citește tot aici

Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă și-a spălat mainile înaintea mulțimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veți vedea. Iar tot poporul a răspuns și a zis: Sângele Lui asupra noastră și asupra copiilor noștri! Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit. am citit

3. Încoronarea lui Isus cu spini

În acest mister, medităm cum Isus a fost încununat cu o coroană de spini.

Ioan 19:1–8; Matei 27:29

Deci atunci Pilat a luat pe Iisus... citește tot aici

Deci atunci Pilat a luat pe Iisus și L-a biciuit.Și ostașii, împletind cununa din spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Și veneau către El și ziceau: Bucură-te, regele iudeilor! Și-I dădeau palme. Și Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară, ca să știți că nu găsesc în El nici o vină. Deci a ieșit Iisus afară, purtând cunună de spini și mantia purpurie. Și le-a zis Pilat: Iată Omul! Când L-au văzut deci arhiereii și slujitorii au strigat, zicând: Răstignește-L! Răstignește-L! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege și după legea noastră El trebuie sa moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. am citit

4. Isus își duce Crucea

În acest mister, medităm cum Isus a fost condamnat la moarte şi cum i s-a pus crucea grea pe umeri.

Ioan 19:16–17

Atunci L-a predat lor ca să fie... citește tot aici

Atunci L-a predat lor ca să fie rastignit. Și ei au luat pe Iisus și L-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-Și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al Căpățânii, care evreiește se zice Golgota... am citit

5. Moartea lui Isus pe Cruce

În acest mister, medităm cum Isus, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit și a murit pe cruce, de faţă fiind şi preamâhnita sa Mamă.

Luca 23:33-34; Ioan 19:25–30

Și când au ajuns la locul ce se... citește tot aici

Și când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpățânii, L-au răstignit acolo pe El și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac... am citit

Misterele de slavă (miercuri, duminică)

1. Învierea

În acest mister, medităm cum Isus, a treia zi după patima şi moartea sa, a înviat glorios din morţi.

Luca 24:6; Marcu 16:1–7

Nu este aici, ci S-a sculat.... citește tot aici

Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. am citit

2. Înălțarea la Cer

În acest mister, medităm cum Isus, patruzeci de zile după înviere, s-a înălţat la cer, în faţa Maicii sale şi a ucenicilor săi.

Marcu 16:19; Luca 24:46–53

Deci Domnul Iisus, după ce a... citește tot aici

Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. am citit

3. Pogorârea Duhului Sfânt

În acest mister, medităm cum Isus, şezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala Cinei de Taină, unde erau adunaţi apostolii cu preasfânta Fecioară Maria.

Fapte 2:1–8

Și când a sosit ziua Cincizecimii... citește tot aici

Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? am citit

4. Ridicarea la Cer a Sfintei Fecioare Maria

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a trecut din viaţă şi a fost primită cu trupul şi cu sufletul în cer.

Psalm 16:10; 44:11–12, 14

Că nu vei lasa sufletul meu in... citește tot aici

Că nu vei lasa sufletul meu in iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. am citit

5. Încoronoarea Sfintei Fecioare Maria

În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Isus ca regină a cerului şi a pământului.

Apocalipsa 12:1

Și s-a arătat din cer un semn... citește tot aici

Și s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveșmântată cu soarele și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din douăsprezece stele. am citit

Misterele de lumină (joi)

1. Botezul lui Isus

În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost botezat în râul Iordan, botez prin care a făcut publică venirea sa în lume.

2. Prima minune a lui Isus

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a fost botezat, a săvârşit prima minune în Cana Galileii la o nuntă, unde a trasformat apa în vin.

3. Vestirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi invitaţia la convertire

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a început viaţa sa publică, a vestit sosirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi a invitat la convertire pe toţi păcătoşii.

4. Schimbarea la faţă a lui Isus

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a luat cu sine trei dintre apostoli, s-a schimbat la faţă pe muntele Tabor.

5. Instituirea Sfintei Euharistii

În acest mister, medităm cum Isus, la ultimă cină, rânduieşte Sfânta Impărtăşanie pentru a rămâne mereu în mijlocul nostru.

Rugăciuni

Semnul Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la cer; şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi; a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci.

Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

Tatăl nostru

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Bucură-te, Marie

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

Rugăciunea de la Fatima

O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.

O, Marie, zămislită fără de păcat

O, Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine; și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii Bisericii și pentru toți cei încredințați Ție prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Bucură-te, Regină

Bucură-te, Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Amin.

Litania lauretană

V. R.
Doamne, miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne, Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, auzi-ne, Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne, Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Marie, roagă-te pentru noi!
Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi!
Sfântă Fecioară a fecioarelor, roagă-te pentru noi!
Maica lui Cristos, roagă-te pentru noi!
Maica Bisericii, roagă-te pentru noi!
Maica harului dumnezeiesc, roagă-te pentru noi!
Maică nepătată, roagă-te pentru noi!
Maică preacurată, roagă-te pentru noi!
Maică neprihănită, roagă-te pentru noi!
Maică pururea Fecioară, roagă-te pentru noi!
Maică vrednică de iubire, roagă-te pentru noi!
Maică minunată, roagă-te pentru noi!
Maica bunului sfat, roagă-te pentru noi!
Maica Creatorului, roagă-te pentru noi!
Maica Mântuitorului, roagă-te pentru noi!
Fecioară preaînţeleaptă, roagă-te pentru noi!
Fecioară vrednică de cinste, roagă-te pentru noi!
Fecioară vrednică de laudă, roagă-te pentru noi!
Fecioară puternică, roagă-te pentru noi!
Fecioară miloasă, roagă-te pentru noi!
Fecioară credincioasă, roagă-te pentru noi!
Oglinda dreptăţii, roagă-te pentru noi!
Tronul înţelepciunii, roagă-te pentru noi!
Pricina bucuriei noastre, roagă-te pentru noi!
Vas duhovnicesc, roagă-te pentru noi!
Vas vrednic de cinste, roagă-te pentru noi!
Vas vestit de cucernicie, roagă-te pentru noi!
Trandafir tainic, roagă-te pentru noi!
Turnul lui David, roagă-te pentru noi!
Turn de fildeş, roagă-te pentru noi!
Casă de aur, roagă-te pentru noi!
Chivotul legii, roagă-te pentru noi!
Poarta cerului, roagă-te pentru noi!
Steaua dimineţii, roagă-te pentru noi!
Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi!
Scăparea păcătoşilor, roagă-te pentru noi!
Mângâietoarea mâhniţilor, roagă-te pentru noi!
Ajutorul creştinilor, roagă-te pentru noi!
Regina îngerilor, roagă-te pentru noi!
Regina patriarhilor, roagă-te pentru noi!
Regina profeţilor, roagă-te pentru noi!
Regina apostolilor, roagă-te pentru noi!
Regina martirilor, roagă-te pentru noi!
Regina mărturisitorilor, roagă-te pentru noi!
Regina fecioarelor, roagă-te pentru noi!
Regina tuturor sfinţilor, roagă-te pentru noi!
Regină zămislită fără de prihană strămoşească, roagă-te pentru noi!
Regină înălţată cu trupul la cer, roagă-te pentru noi!
Regina preasfântului Rozariu, roagă-te pentru noi!
Regina păcii, roagă-te pentru noi!
Regina familiei, roagă-te pentru noi!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

Rugăciune încheiere Rozariu

V. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.
R. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Să ne rugăm:
Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul ca cinstind aceste mistere prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.